The Southeast Seattle Schools Fundraising Alliance represents 17 public school PTAs and PTOs in Southeast Seattle, serving approximately 6,600 students collectively.  

Our mission:

The Southeast Seattle Schools Fundraising Alliance represents 17 public school PTAs and PTOs in Southeast Seattle, serving approximately 6,600 students collectively.  In the 2023-2024 school year,  we are raising funds to be distributed using an equity model in which 50% of the funds will be distributed equally across all participating schools. The remaining 50% will be distributed to participating schools based on an agreed upon equity formula that considers the school's population of low income, BIPOC and Black students, as well as students receiving special education, multilingual support and McKinney Vento services. All participating PTAs will also gift 5% of funds raised outside of SESSFA's collaborative fundraising model back to SESSFA. 10% will be paid towards the Southeast Seattle Education Coalition, our fiscal sponsor.  ተልእኮ: 

የደቡብ ምስራቅ የሲያትል ትምህርት ቤቶች የገንዘብ ማሰባሰቢያ ሕብረት(ደ.ም.ሲ.ት.ቤ.ገ.ማ.ሕ.) በደቡብ ምስራቅ ሲያትል ውስጥ 17 የህዝብ ትምህርት ቤቶችን እና የወላጆችንና መምህራን ማሕበራት(ወ.መ.ማ) በመወከል ወደ 6,600 የሚጠጉ ተማሪዎችን በጋራ ያገለግላል።

የእኛ ተልእኮ:

  

በ2023-2024 የትምህርት ዘመን፣ 50% ገንዘቡ በሁሉም ተሳታፊ ትምህርት ቤቶች እኩል የሚከፋፈልበትን የፍትሃዊነት ሞዴል በመጠቀም የሚከፋፈል ገንዘብ እያሰባሰብን ነው። ቀሪው 50% ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የት/ቤቱን ህዝብ፣ ለጥቁር  እና ሌሎች ነጭ ላልሆኑ ተማሪዎች እንዲሁም ልዩ ትምህርት፣ የብዝሓ ቋንቋ ድጋፍ እና የማኪኒ ቬንቶ አገልግሎት የሚያገኙ ተማሪዎችን በሚመለከት በተስማማነው የፍትሃዊነት ቀመር መሰረት ለተሳታፊ ትምህርት ቤቶች ይሰራጫል። ሁሉም ተሳታፊ ወ.መ.ማዎች ከደ.ም.ሲ.ት.ቤ.ገ.ማ.ሕ. የትብብር የገቢ ማሰባሰብያ ሞዴል ውጭ የተሰበሰበውን 5% ገንዘብ ወደ ደ.ም.ሲ.ት.ቤ.ገ.ማ.ሕ. ይመለሳሉ። 10% የሚከፈለው የፊስካል ስፖንሰራችን ለሆነው ለደቡብ ምስራቅ ሲያትል የትምህርት ጥምረት ነው።


HIMILO:

Isbahaysiga Lacag-ururinta Dugsiyada Koonfur-bari Seattle waxa uu matalayaa 17 dugsi dadwayne PTA iyo PTO oo ku yaala Koonfur Bari Seattle, una adeegaya ku dhawaad ​​6,600 arday si wada jir ah.


Himilidayada:


Sannad-dugsiyeedka 2023-2024, waxa aanu ururinaynaa lacag si loo qaybiyo anagoo adeegsanayna qaabka sinnaanta kaas oo 50% lacagta loogu qaybin doono si siman dhamaan dugsiyada ka qayb qaadanaya. 50% soo hartay waxaa loo qaybin doonaa dugsiyada ka qayb galaya iyadoo lagu salaynayo qaacido sinaan ah oo lagu heshiiyey taasoo tixgalinaysa dadka dugsiga ee dakhligoodu hooseeyo, BIPOC iyo ardayda Madowga ah, iyo sidoo kale ardayda helaysa waxbarashada gaarka ah, taageerada luuqadaha badan iyo adeegyada McKinney Vento. Dhammaan PTA-yada ka qaybgalaya waxay sidoo kale hadiyad ahaan doonaan 5% lacagaha la ururiyo ee ka baxsan qaabka lacag ururinta iskaashiga SESSFA oo dib loogu celiyo SESSFA. 10% waxa lasiinayaa Isbahaysiga Waxbarashada Koonfur-bari Seattle, oo ah kafiilkeena maaliyadeed.使命:

西雅圖東南區學校籌款聯盟代表著西雅圖東南區 17 間公立學校的家長老師聯誼會 (PTA) 和家長老師組織(PTO),總共爲大約 6,600 位學生提供服務。

我們的使命:

在 2023-2024 學年,我們將籌集到的經費,使用公平模式來進行分配,其中 50% 的經費將平均分配給所有參與的學校。剩下的 50% 將根據大家都同意的公平公式來分配給參與的學校,該公式考慮到學校的低收入家庭、黑人、原住民和有色人種(BIPOC) 和黑人學生,接受特殊教育、多語言學習者和接受無家可歸(McKinney Vento)服務的學生。所有參與的 PTA 同時會在 SESSFA 合作籌款模式之外籌集到的經費捐出 5%給 SESSFA。同時我們也會支付10%經費給我們的財政贊助商西雅圖東南區教育聯盟。  
使命:

西雅图东南区学校筹款联盟代表着西雅图东南区 17 间公立学校的家长老师联谊会 (PTA) 和家长老师组织(PTO),总共为大约 6,600 位学生提供服务。

我们的使命:
在 2023-2024 学年,我们将筹集到的经费,使用公平模式来进行分配,其中 50% 的经费将平均分配给所有参与的学校。剩下的 50% 将根据大家都同意的公平公式来分配给参与的学校,该公式考虑到学校的低收入家庭、黑人、原住民和有色人种(BIPOC) 和黑人学生,接受特殊教育、多语言学习者和接受无家可归(McKinney Vento)服务的学生。所有参与的 PTA 同时会在 SESSFA 合作筹款模式之外筹集到的经费捐出 5%给 SESSFA。同时我们也会支付10%经费给我们的财政赞助商西雅图东南区教育联盟。   
SỨ MỆNH:

Liên minh Gây quỹ Trường học Đông Nam Seattle đại diện cho các PTA và PTO của 17 trường công lập ở Đông Nam Seattle, phục vụ tổng cộng khoảng 6.600 học sinh.


Sứ mệnh của chúng tôi:
Trong năm học 2023-2024, chúng tôi sẽ gây quỹ để phân bổ một cách công bằng, trong đó 50% số tiền sẽ được phân bổ đều cho tất cả các trường tham gia. 50% số quỹ còn lại sẽ được phân bổ cho các trường tham gia dựa trên thỏa thuận công bằng đã được thống nhất, ưu tiên những nhóm học sinh của nhóm dân cư có thu nhập thấp, BIPOC và cộng đồng học sinh Da màu, cũng như những học sinh nhận được giáo dục đặc biệt trong các trường, hỗ trợ đa ngôn ngữ và các dịch vụ McKinney Vento. Tất cả các PTA tham gia cũng sẽ tặng lại 5% số tiền huy động được ngoài mô hình gây quỹ hợp tác của SESSFA cho SESSFA. 10% sẽ được chuyển cho Liên minh Giáo dục Đông Nam Seattle, nhà tài trợ tài chính của chúng tôi.MISION:

La Alianza de Recaudación de Fondos de las Escuelas del Sureste de Seattle representa a 17 PTA y PTO de escuelas públicas en el Sureste de Seattle, y atienden a aproximadamente 6,600 estudiantes en conjunto.

Nuestra misión

  Involucrar a las PTA/PTO para centrar la promoción y la construcción de comunidades compartiendo recursos de manera equitativa para fortalecer las relaciones entre las escuelas para el beneficio de todos los estudiantes del sureste de Seattle.


■ Utilizar un modelo colaborativo de recaudación de fondos que desvíe el enfoque de la recaudación de fondos en nuestras escuelas individuales y promueva los fondos para las comunidades que están más alejadas de la igualdad educativa.


En el año escolar 2023-2024, estamos recaudando fondos para distribuirlos utilizando un modelo de igualdad en el que el 50% de los fondos se distribuirá equitativamente entre todas las escuelas participantes. El 50% restante se distribuirá a las escuelas participantes según una fórmula de equidad acordada que considera a la población escolar de bajos ingresos, estudiantes BIPOC y estudiantes de color, así como a los estudiantes que reciben educación especial, apoyo multilingüe y servicios de McKinney Vento. Todas las PTA participantes también donarán a SESSFA el 5% de los fondos recaudados fuera del modelo colaborativo de recaudación de fondos de SESSFA. El 10% se pagará a la Coalición Educativa del Sureste de Seattle, nuestro patrocinador fiscal.MISYON: 

Ang Southeast Seattle Schools Fundraising Alliance ay kumakatawan sa labingpitong PTAs ng pampublikong paaralan at ng PTOs ng Southeast Seattle na tumutulong sa humigit kumulang na anim na libo at anim na daang mag-aaral.


 Ang ating misyon:Noong taunang pampaarlang 2023-2024, tayo ay nakapangalap ng pondo na ibinahagi nang pantay sa lahat ng mga kasaping paaralan. Ang natitirang limampung bahagdan (50%) ay ipamamahagi sa mga kasaping paaralan na mayroong mababang kita, BIPOC at mga mag-aaral na mayroong kulay, gayundin para sa mga mag-aaral na tumatanggap ng natatangi o espesyal na edukasyon, may suportang iba’t ibang wika at paglilingkod ng McKinney vento. Ang lahat ng kasaping PTAs ay ibibigay ang limang bahagdan (5%) ng pondo na hindi kabilang sa nakalap na pondo ng sama-samang pangangalap ng pondo ng SESSFA ay ibabalik sa kanila.   Ang sampung bahagdan (10%) ay ipambabayad sa Southeast Seattle Education Coalition, bilang piskal na taga-suporta.
Questions?

If you have questions about our efforts, please contact Christina Jimenez at sessfundraisingalliance@gmail.com